Algemene Voorwaarden

DEFINITIES                                                                       ARTIKEL 1

 1. De ondernemer, de hovenier/de groenvoorziener, aangesloten bij TuinKeur, verder te noemen ‘ondernemer’ verricht de volgende werkzaamheden:
  1. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
  2. Het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van het onderhoud van tuinen voor zowel binnen als buiten. Alle in samenhang met bovengenoemde werkzaamheden uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden zullen eveneens door de onderhavige voorwaarden worden beheerst.
  3. Het leveren van benodigde levende of dode materialen ten behoeve van eigen gebruik of onder punt a en b genoemde werkzaamheden
  4. Het geven van adviezen, het opstellen van plannen en/of begrotingen ten behoeve van de uitvoering van deze werkzaamheden.

1. Materialen

a.     Levende materialen: biologische producten en artikelen die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te  blijven, te groeien en/of om tot ontwikkeling te komen.

b.    Dode materialen: alle overige producten en materialen alsmede zand, grond, teelaarde en compost.

3.     Consument /afnemer

Iedere natuurlijke of rechtspersoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan de ondernemer opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van goederen.

4.     Offerte

Een schriftelijk aanbod van de ondernemer tot het aannemen van werk.

5.     Aangenomen werk

Het verrichten van werkzaamheden, welke consument/afnemer en ondernemer zijn overeengekomen tegen een van tevoren vastgesteld totaalbedrag.

6.     Vrij/regiewerk

Alle werkzaamheden genoemd onder artikel 1.1 welke niet vallen onder die zoals in artikel 1.5 omschreven zijn en die tussen consument/afnemer en ondernemer zijn overeengekomen.

7.     Uurloon

De vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de consument/afnemer wordt het totale aantal uren in rekening gebracht welke de ondernemer voor hem werkzaam is geweest, met inbegrip van reistijd.

8.     Overeenkomst

Een overeenkomst tot het aannemen van werk. Deze overeenkomst kan alleen schriftelijk tot stand komen na ondertekening van een offerte door de afnemer.

TOEPASSELIJKHEID                                                ARTIKEL 2

Voor het aangaan van de overeenkomst wordt de consument/afnemer op de hoogte gesteld van deze voorwaarden. Desgewenst kan aan de afnemer kosteloos een exemplaar van de algemene voorwaarden overhandigd worden.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST (OFFERTE / AANBOD)              ARTIKEL 3

 1. Een offerte wordt ten allen tijde schriftelijk uitgebracht.
 2. Alvorens een offerte op te maken heeft de ondernemer een onderzoeksplicht en heeft de afnemer een informatieplicht. Eén en ander houdt verband met alle zaken die de uitvoering van de werkzaamheden enigszins kunnen beïnvloeden.
 3. Een uitgebrachte offerte bevat een compleet en duidelijk beeld van te verrichten werkzaamheden, gebruikte materialen, het tijdsbestek van de totale werkzaamheden en een opbouw van het aantal in te zetten manuren.
 4. Op, door de ondernemer, gemaakte tekeningen, schetsen en afbeeldingen rust een intellectueel eigendomsrecht. De ondernemer blijft, tenzij anders vermeld in de offerte, ten allen tijde eigenaar van deze werken. Vermenigvuldiging van deze werken is, zonder schriftelijke toestemming van de onderneming, niet toegestaan.
 5. Een uitgebrachte offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening van de offerte. Binnen deze termijn dient de offerte bij de ondernemer in het bezit te zijn.
 6. Bij het aanbrengen van een nieuwe offerte komt de oude  te vervallen. Een nieuwe offerte wordt aan de afnemer overhandigd.
 7. De ondernemer kan niet worden gehouden aan zijn offerte indien de afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 8. Een offerte met samengestelde prijsopgave verplicht de ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een deel van de opgegeven prijs.
 9. Meer- of minderwerk wordt schriftelijk geoffreerd en na schriftelijk akkoord van de afnemer uitgevoerd.
 10. Het genoemde in lid 9 van dit artikel heeft geen aanpassing van de oorspronkelijke aanneemsom tot gevolg.
 11.  De offerte geeft inzicht in de prijs en in de prijsvormingmethode die wordt gehanteerd
  (aangenomen werk,  vrij of regiewerk).

a.     Bij vrij/regiewerk kan een richtprijs worden afgegeven.

12. De offerte vermeldt de wijze van betaling.

OVEREENKOMST                                                      ARTIKEL 4

 1. Acceptatie van de offerte geschiedt door ondertekening van de offerte. Wanneer de offerte niet binnen de gestelde termijn is ontvangen door de ondernemer, dan komt deze automatisch te vervallen.
 2. De aanvaarding van de offerte wordt geacht, ongewijzigd, te zijn gedaan indien en op het moment dat de consument/afnemer er mee instemt, dan wel duidelijk toelaat dat met uitvoering van het werk wordt begonnen binnen tien dagen na offertedatum.
 3. Ingeval van mondelinge aanvaarding wordt de inhoud van de offerte, behoudens tegenbewijs door de consument/afnemer, geacht juist en volledig weer te geven wat tussen de partijen is overeengekomen, tenzij de consument/afnemer binnen 10 dagen na offertedatum schriftelijk te kennen heeft gegeven dat de inhoud afwijkt van het overeengekomen,
 4. Kennelijke fouten of vergissingen in prospectussen, folders en/of publicaties, afbeeldingen, tekeningen en vermelde gegevens binden ondernemer niet
 5. Is voor de voltooiing van werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn dient de afnemer de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen. Daarop dient de afnemer de ondernemer een redelijke termijn te bieden voor uitvoering van de werkzaamheden.
 6. De ondernemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit de overeenkomst te laten verrichten door derden.
 7. Indien de afnemer in gebreke mocht komen in een deugdelijke nakoming van hetgeen hij jegens de ondernemer gehouden is, dan is de afnemer aansprakelijk voor alle schade (inclusief kosten) aan de zijde van de ondernemer die hieruit direct of indirect ontstaan.
 8. Wanneer werkzaamheden dit redelijkerwijs verlangen is de ondernemer verplicht zich, voor aanvang van de werkzaamheden, te informeren naar de aanwezigheid van bekabeling en leidingen in de grond.

PRIJS EN PRIJSWIJZIGINGEN OVEREENKOMST      ARTIKEL 5

 1. De prijs die de consument/afnemer in geval van aanneming moet betalen wordt vooraf overeengekomen. In geval van vrij/regiewerk wordt een uurloon overeengekomen.
 2. In sommige gevallen is er sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig en zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Het tijdstip van bestelling is hiervoor bepalend.
 3. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór de uitvoering en/of levering een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. Als deze drie maanden verstreken zijn maar uitvoering en/of levering nog niet heeft plaatsgevonden, heeft de consument/afnemer bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te ontbinden.
 4. Tussentijdse prijswijzigingen die voortvloeien uit wettelijke voorschriften en/of CAO-bepalingen worden doorberekend aan de afnemer.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk is deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen ondernemer en afnemer tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Eén en ander kan leiden tot een aanpassing van de overeengekomen aanneemsom en termijn van de overeenkomst.
 6. Als gevolg hiervan dient voor aanvang van de werkzaamheden, een schriftelijk akkoord van de afnemer te zijn ontvangen.

WIJZIGINGEN AANGENOMEN WERK                    ARTIKEL 6

 1. Wijzigingen in het aangenomen werk en/of (individuele) afwijkingen van de algemene (consument/afnemeren)voorwaarden dienen schriftelijk te worden overeengekomen en vastgesteld in of als aanvulling op de aanvaarde offerte.
 2. Alle wijzigingen in aangenomen werk behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, als meerwerk te worden beschouwd en voor zover daaruit een lagere prijs zou volgen, als minderwerk.
 3. Meer- en minderwerk zullen, onverminderd de verplichting tot betaling van de hoofdsom, tussen de ondernemer en de afnemer onderling worden verrekend.

OPSCHORTING, TUSSENTIJDSE OPZEGGING EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST                                            ARTIKEL 7

 1. De ondernemer is gerechtigd de nakoming      van de verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten of met directe ingang te ontbinden, indien:

a. De afnemer de verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

b. Na het sluiten van de overeenkomst de ondernemer redelijkerwijs mag aannemen dat de afnemer de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet na zal komen.

 1. Indien de ontbinding aan de afnemer toerekenbaar is, is de ondernemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, inclusief de gemaakte kosten, direct en indirect ontstaan.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van de ondernemer op de afnemer direct opeisbaar. Wanneer de ondernemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt deze zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
 3. Wanneer de ondernemer op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade of kosten daardoor op welke wijze dan ook ontstaan. De afnemer is, uit hoofde van wanprestatie, wel verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
 4. In geval van liquidatie, (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, beslaglegging, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de afnemer niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken is de ondernemer bevoegd om de overeenkomst met directe ingang op te zeggen of te annuleren. Dit zonder enige schadevergoeding of schadeloosstelling aan de afnemer, de vorderingen van de ondernemer op de afnemer zijn na opzegging direct opeisbaar.
 5. Indien de afnemer een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de kosten die reeds gemaakt zijn door de ondernemer in rekening worden gebracht.

OVERMACHT                                                            ARTIKEL 8

 1. De ondernemer is niet verplicht tot het nakomen van enige verplichting naar de afnemer, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen hierover in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen en waardoor de ondernemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. De ondernemer kan zich ook beroepen op overmacht wanneer de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert intreedt nadat de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Gedurende de periode van overmacht kan de ondernemer de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen zowel ondernemer als afnemer de overeenkomst ontbinden. Dit zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 5. Wanneer de ondernemer bij het intreden van overmacht aan een gedeelte van de verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan, dan is de ondernemer gerechtigd dit gedeelte apart te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er een afzonderlijke overeenkomst was.

LEVERING                                                               ARTIKEL 9

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de gekochte goederen/diensten beantwoorden aan de overeenkomsten en  afgestemd op bestemming of gebruikersdoel.
  1. Voor zover gekochte goederen niet uit voorraad leverbaar zijn, kunnen de ondernemer en de afnemer een vaste of vermoedelijke levertijd overeen komen.
  2. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd van meer dan twee dagen heeft de ondernemer het recht schriftelijk een nieuwe datum of termijn met de consument/afnemer overeen te komen.
  3. Indien naar het oordeel van de ondernemer de uitvoering van werkzaamheden, tengevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet tijdig kan geschieden, heeft hij het recht, zonder dat dit recht geeft tot vergoeding van schade, de werkzaamheden op te schorten zolang de omstandigheden duren.
  4. Afnameverplichting: De koper is verplicht de bestelde c.q. eerder gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem bezorgd worden op het afgesproken adres dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder      in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

OPLEVERING                                                         ARTIKEL 10

Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de consument/afnemer. Verder wordt het werk als opgeleverd beschouwd wanneer de consument/afnemer het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk het gehele werk als opgeleverd wordt beschouwd.

BETALING                                                             ARTIKEL 11

 1. Betaling dient tijdig te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Wanneer betaling in termijnen overeen is gekomen, dan dient de afnemer te betalen volgens de termijnen zoals die zijn vastgelegd in de overeenkomst.
 3. Indien de afnemer in gebreke blijft in tijdige betaling, dan is de afnemer van rechtswege in verzuim.
 4. Indien de afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling, brengt de ondernemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dagvan ontvangst van hetverschuldigde. De rente is gelijk aan de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente.
 5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
 6. Bij niet tijdige betaling heeft de ondernemer de bevoegdheid de verplichting uit de overeenkomst op te schorten.
 7. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die voortvloeien uit geen of niet-tijdige betaling komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom.

TRANSPORTRISICO’S                                            ARTIKEL 12

Alle zaken worden vervoerd voor risico van de ondernemer, tenzij anders is overeengekomen.

EIGENDOMSVOORBEHOUD                                  ARTIKEL 13

 1. Alle door de ondernemer, in het kader van de overeenkomst geleverde zaken, blijven eigendom van de ondernemer totdat de afnemer alle verplichtingen uit de met de afnemer gesloten overeenkomst is nagekomen.
 2. Door de ondernemer geleverde zaken mogen niet worden doorverkocht en mogen nooit als betaalmiddel worden gebruikt. De afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of enige andere wijze te bezwaren.

KLACHTEN                                                            ARTIKEL 14

Klachten over geleverde goederen worden door de ondernemer uitsluitend in behandeling genomen indien:

 1. Het aankoopbewijs kan worden overlegd, waaruit blijkt dat de goederen ook daadwerkelijk bij de betreffende ondernemer zijn gekocht.
 2. Volledige en duidelijke omschrijving van de klacht wordt overlegd.
 3. In geval van zichtbare gebreken: de klacht uiterlijk 14 dagen na factuurdatum aantoonbaar is ingediend.
 4. In geval van onzichtbare gebreken: de klacht aantoonbaar is ingediend uiterlijk 14 dagen na factuurdatum nadat de consument/afnemer het gebrek heeft ontdekt dan wel redelijkerwijs had behoren te ontdekken, doch niet later dan vier weken na oplevering van het werk respectievelijk de laatste dagvan de uitvoering van werkzaamhedenof de levering van goederen, volledig en duidelijk omschreven bij de ondernemer zijn ingediend.

MILIEUASPECTEN BIJ DE UITVOERING VAN WERKZAAM-
HEDEN
                                                    ARTIKEL 15

Onder inachtname van het bepaalde ten aanzien van zand, grond, compost en teelaarde geldt:

 1. De ondernemer zal zorgdragen voor een milieuhygiënisch verantwoorde verwijdering van de afval- en of reststoffen die bij uitvoering van zijn werkzaamheden vrijkomen.
 2. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de consument/afnemer.

AANSPRAKELIJKHEID                                          ARTIKEL 16

 1. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot het bedrag dat door zijn verzekering is gedekt, indien en  voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. De ondernemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade.
 2. Indien bij door derden geleverde goederen schade wordt geconstateerd dient de consument/afnemer dit op het ontvangstbewijs/afgiftebon aan te tekenen. Bovendien dient de consument/afnemer binnen twee werkdagen na aflevering bij de ondernemer hiervan melding te maken, bij gebreke waarvan de consument/afnemer geacht   wordt de goederen te accepteren. Indien bij aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen dient ook dit door de consument/afnemer op het ontvangstbewijs te worden aangetekend.
 3. Op de afnemer rust overigens de plicht om binnen redelijke grenzen al die maatregelen te treffen die de schade (hadden) kunnen voorkomen of beperken.
 4. Het recht op vergoeding van schade vervalt als daarop niet tijdig, zoals in deze algemene consumentenvoorwaarden omschreven, een beroep is gedaan.
 5. De consument vrijwaart de ondernemer voor aanspraken van derden jegens de ondernemer indien de ondernemer schade veroorzaakt doordat door de consument/afnemer of door derden die de consument/afnemer daartoe      heeft aangewezen onvoldoende of onvolledige informatie is verstrekt welke, indien deze informatie wel bij de ondernemer bekend waren geweest, tot voorkoming of beperking van de schade had kunnen leiden.
 6. De ondernemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet / schuld / verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument/afnemer.
 7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit verzakking van bodem/grond of teelaarde indien deze verzakking niet enkel verband houdt met het aanbrengen, de bewerking of verwerking  van de grond, bodem of teelaarde.
 8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het vroegtijdig in gebruik nemen van een gedeelte van het werk of gehele werk.

GESCHILLENREGELING                                      ARTIKEL 17

 1. Geschillen tussen de consument/afnemer en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de consument/afnemer als door de ondernemer worden voorgelegd aan de geschillencommissie van TuinKeur, postbus 106,7900 AC, Hoogeveen.
 2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument/afnemer zijn klacht eerst aan de ondernemer heeft voorgelegd.
 3. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de ondernemer is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de geschillencommissie TuinKeur aanhangig te worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument/afnemer een geschil voorlegt aan de geschillencommissie TuinKeur, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet deze de consument/afnemer schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 5. De geschillencommissie TuinKeur doet een advies aan partijen.